Privacy & Cookies Policy

Verouden Advies hecht er belang aan dat er wederzijds vertrouwen is en blijft. Je gegevens worden door ons alleen gebruikt ten behoeve van de uitwerking en aanvraag van de door ons geleverde diensten en nooit aan derden afgestaan, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van dienstverlening. De richtlijnen zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG) ter bescherming van persoonsgegevens en dataprotectie. (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Voor de leesbaarheid van dit document dien je hierna ‘wij’ te lezen als “Verouden Advies”

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken persoonsgegevens over jou omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Toelichting over de persoonsgegevens die wij verwerken:
Wij hebben in eerste instantie alleen contactgegevens nodig voor het maken van een afspraak/intakegesprek. Bij het afnemen van een dienst krijg je informatie over welke gegevens wij hiervoor moeten verzamelen/verwerken en waarvoor dit nodig is.
We houden ons uitsluitend aan de eisen van gegevensverzameling die nodig zijn voor die specifieke dienst.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken voor financiële producten de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: kopie legitimatiebewijs – Burgerservicenummer (BSN)

Voor welke doeleinden worden je gegevens verwerkt
Wij verwerken jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
Het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten of financiële diensten.
Het afhandelen van jouw betaling (opstellen van een factuur)
Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Om te kunnen voldoen aan wettelijke verlichting en in het kader van het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector onze organisatie en cliënten.
Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Wbp en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens financiële instellingen. In deze Gedragscode zijn de regels van de WbP specifiek uitgewerkt voor banken en verzekeraars. Voor meer informatie hierover verwijzen wij je naar de website www.verzekeraars.nl

Welke gegevens verwerken we en hoe lang bewaren we deze gegevens
Verouden Advies zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We hanteren de actuele bewaartermijnen zoals deze voor de financiële producten worden opgelegd door de AFM (Autoriteit Financiële Markt) of door de (belasting-)wetgeving.
Na het verstrijken van de bewaartermijn zullen wij de Persoonsgegevens vernietigen, of overbrengen naar een bestemming ten behoeve van archiefbeheer en ter waarborging van geschillenbeslechting

Delen met anderen
Verouden Advies verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Verouden Advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies websitebezoek
Verouden Advies gebruikt alleen cookies die ervoor zorgen dat de website www.verouden-advies.nl naar behoren werkt. De cookies worden gebruikt voor:
Het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave. Het lezen van je browserinstelling om de website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Mochten er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, dan kun je verzoeken tot correctie van de gegevens. Verwijdering van de gegevens kan alleen wanneer dit niet in tegenspraak is met de geldende wetgeving op dossiervorming van een bepaalde dienst.

Nieuwe ontwikkelingen
De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Tevens kan de tekst worden aangepast wanneer de wet en regelgeving dit verlangt. In de voetnoot van dit document staat de versiedatum van dit statement.

Jouw rechten
Wij houden graag je gegevens actueel. Wil je weten of de gegevens die wij van je hebben juist zijn, dan kun je dit bij ons navragen. Je kunt dit doen door een schriftelijk verzoek in te dienen, met een kopie van je legitimatiebewijs (BSN afschermen!).

Contactgegevens directie Verouden Advies

Goorstraat 5

5613 BL Eindhoven

Telefoon : 040 785 80 30


Mobiel : 06 52 68 30 13 


E-mailadres:  ted@verouden-advies.nl

Verouden Advies ontzorgt

Goorstraat 5 – 5613 BL Eindhoven

TEL
040 785 80 30
GSM 06 52 68 30 13 
MAIL ted@verouden-advies.nl

PROUDLY POWERED BY: